Ledighet och Flex

Ledigheter
Enligt skollagen 7 kap 18 § kan elev beviljas kortare ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Lärare på Skanör Falsterbo Montessoriskola får bevilja ledighet om maximalt två dagar i följd samt bevilja ledighet om totalt fem dagar per läsår. Vid ledigheter längre än två dagar ska klassföreståndaren/mentorn göra en samlad bedömning över elevens situation genom att bekräfta att man tillstyrker elevens ledighetsansökan. Därefter tar rektor beslut om ledighet. Denna ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför i sig varken rätt eller skyldigheter till kompenserande undervisning. Vårdnadshavare ska i samband med ledigheten kontakta berörd/berörda lärare för att få information om skolarbetet som eleven ska arbeta med under ledigheten. Skolan förutsätter att elev och vårdnadshavare ansvarar för att ta igen förlorade kursmoment.

Flextid
På vår skola har vi “flex-tid”. Det innebär att eleverna kan arbeta in tid som de senare kan ta ut när de behöver.

F-2 och 3-5 Vårdnadshavare måste meddela pedagogerna i förväg om flextid ska tas ut. Flextid får endast tas ut under EA (eget arbete), dvs inte under lektioner. Lektionerna är schemalagda och planerade av lärare, där målen i de olika ämnena bearbetas eller bedöms.

I 6-9 Eleverna bestämmer i samråd med pedagogerna när flextid ska tas ut. Flex får endast tas ut på EA, inte schemalagda och planerade lektioner.

När det gäller planerad ledighet måste vårdnadshavarna ansöka om ledighet. Vid all ledighet tar föräldrarna över det pedagogiska ansvaret och ser till att eleven hämtar in de arbetsmoment de missat. Eleverna eller vårdnadshavarna måste ta ansvar för att kontakta lärarna i de olika ämnena för att få med sig arbetsmaterial. Tänk på att ansöka om ledighet i tid!

Blankett för ansökan om planerad ledighet laddar du ner HÄR.

 

Comments are closed.