Montessoripedagogik

Montessoripedagogik innebär att man utgår från helheten för att sedan fokusera på delarna. För att skapa en förståelse är det viktigt för barnet/eleven att veta syftet med arbetsområdet och vart kunskapen ska leda. Nyfikna barn lär sig mer och Montessoripedagogiken utgår från barnets intresse och unika förmåga till inlärning.

Inlärningsmiljön är väl förberedd och utformad för de olika åldersgruppernas behov. Inredning och material finns alltid tillgängligt för barnet/eleven, på deras nivå, för att de ska kunna söka och upptäcka på egen hand. Barnen får välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat.

montessorimaterial falsterbo

Pedagogen uppmuntrar och hjälper barnet att finna fakta själv och förstå sambanden mellan olika ämnen. Det nära samarbetet gör att barnet når längre i sin utveckling.

Hos oss innebär Montessoripedagogiken

  • Barn respekteras alltid och så även deras arbete, det vill säga den aktivitet som de visar djupt intresse för.
  • Vi tar vara på varje barns unika förmåga till inlärning, beroende på vilket sätt de lär sig bäst på.
  • Barn lär sig med hela kroppen och får utvecklas på alla plan – motoriskt, emotionellt, socialt, andligt och intellektuellt – för att kunna bli väl fungerande människor.
  • Barn lär sig genom att vara aktiva. Vi låter dem därför pröva sig fram och använda sina händer, det vill säga genom att göra egna erfarenheter. På detta sätt inbegrips flera sinnen. Rörelse är av stor betydelse för all inlärning.
  • Barnen får välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat. När barnen ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. De väljer också om de vill arbeta själva eller tillsammans med andra.
  • Miljön är förberedd och utformad så att barnen mår bra, kan utveckla självförtroendet, röra sig fritt, få ordning, blir stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett. Miljön är utformad olika för de olika åldersgrupperna för att tillgodose varje ålders behov.
  • Pedagogerna på vår skola har en nära relation till eleverna och litar på deras vilja att lära.
  • Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, vördnad för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.

Maria Montessori?

Maria Montessori, den första kvinnliga läkaren i Italien, kom att ägna sitt liv åt barnen.
I sina observationer lade Maria Montessori märke till vad barn var intresserade av, vad de tyckte om att göra och hur de löste problem som dök upp. För att barnen skulle kunna komma i kontakt med vad de tyckte om, utformades en miljö där barnen fritt kunde söka, upptäcka och göra egna erfarenheter. Barnen hade här en stor frihet, men inom vissa självklara ramar.

Comments are closed.